ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže naleznete zásady zpracování osobních údajů kupujících při provozu internetového obchodu Knihkupectví UJEP zveřejněné v souladu s čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1

400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

e-mail: poverenec@ujep.cz

telefon: +420 475 286 350

mobil: +420 720 073 202

Zpracování osobních údajů

Při provozování tohoto internetového obchodu zpracováváme vaše osobní údaje. Právními důvody pro zpracování je plnění kupní smlouvy a plnění právní povinnosti uložené zákonem č. 563/1990 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě vámi provedené objednávky nebo registrace zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

a) Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ /MO/

b) Název a sídlo právnické osoby, IČ, DIČ /VO, MO/

c) Telefonní číslo, e-mail

d) Název zboží, jméno autora

V případě zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme vaše jméno a e-mailovou adresu.

Tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, v případě nevyplnění jednoho nebo více údajů zboží nemůže být dodáno. Údaje využíváme výhradně pro zpracování objednávky, fakturaci a dodání zboží. Poskytnuté osobní údaje nevyužíváme k zasílání newsletterů.

K vašim osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci univerzity. Přístup k vašim osobním údajům poskytujeme jiným osobám jen v případě, že nám to ukládá zákon, je to nezbytné pro plnění kupní smlouvy (např. pro doručení vaší objednávky) nebo tyto osoby poskytují služby zajišťující řádný chod internetového obchodu (údržba a správa informačních systémů). Těmto osobám údaje poskytujeme jen v případě, že s nimi uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, takže jsou ve vztahu k osobním údajům vázány stejnými povinnostmi jako univerzita samotná. Osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám za marketingovými účely.

Údaje jsou poskytovány na dobu plnění kupní smlouvy až do vzájemného vypořádání práv a povinností a poté za účelem vedení statistiky a účetnictví po dobu 10 let.

Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům můžete na univerzitě uplatnit následující práva:

právo na přístup k osobním údajům - máte právo požadovat po nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak o jaké osobní údaje se jedná, za jakým účelem je zpracováváme, komu je předáváme, zda vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme, odkud jsme vaše osobní údaje získali či zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování;

právo na opravu – máte právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů;

právo na výmaz (právo být zapomenut) – máte právo požadovat, abychom všechny vaše osobní údaje vymazali; toto právo však neplatí vždy, neboť existují případy, kdy univerzita k řádnému plnění svých úkolů osobní údaje zpracovávat musí (plnění zákonné povinnosti), nebo kdy není smazání technicky možné;

právo na omezení zpracování - můžete uplatnit, pokud nechcete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje pro jiné než nezbytné zákonné důvody;

právo na přenositelnost osobních údajů - můžete požadovat, abychom předali vaše osobní údaje jinému vámi určenému správci osobních údajů, pokud tomu nebrání žádná zákonná překážka;

právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování - tuto námitku můžete vznést v případě, že si myslíte, že zpracováváme vaše osobní údaje neoprávněně; námitku můžete vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování;

právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů - můžete se kdykoli se žádostí, podnětem nebo stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz.

Uplatníte-li některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumíme vás o vyřešení vašeho požadavku nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu můžeme s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí prodloužit o dva měsíce.

Svá práva můžete uplatnit osobně za současného prokázání totožnosti nebo písemně s vlastnoručním či uznávaným elektronickým podpisem. Místem pro uplatnění vašich práv je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Knihkupectví, Pasteurova 3545/5, 400 96 Ústí nad Labem nebo knihkupectvi@ujep.cz.

Uplatnění práv je bezplatné. Pokud však bude vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. se bude tatáž vaše žádost bezdůvodně opakovat), můžeme od vás požadovat poplatek za vyřízení žádosti.

Další informace o ochraně osobních údajů na univerzitě naleznete na adrese www.ujep.cz.